Kategoriler
 
Eser Adı DİNLER TARİHİNDE BAŞLANGIÇLAR  
Yazar / Yazarlar Philippe Borgeaud
Çeviren Adnan Kahiloğulları
ISBN 978-975-298-356-4
Sayfa Sayısı 256
Boyut 135 x 210
Fiyat 28,00 TL
 
Philippe Borgeaud bu kitapta Antikçağ yazarlarında dinler tarihi fikrinin oluşumunu ortaya koymayı amaçlıyor. Bu amaca doğru yol alırken ilk uğrağın bizzat din kavramı olması gerektiğini, konuya ilişkin bugünkü tartışmalarımızın dinlerin doğduğu eski topraklara kök salmış olduğunu belirten Borgeaud'ya göre dinler konusunu anlamak zamanımızın tartışma konularında düşünce üretebilmenin ilk koşullarından biri. Borgeaud'nun önerdiği dinler tarihi bilimsel bir dal olarak gelişecekse yalnızca tekil dinleri ele alıp incelemekle yetinmemeli, dinler arasındaki geçirgenliği, alışverişleri ve süreklilikleri de hesaba katmalıdır; kısacası araştırmaya konu olan nesneyi karşılaştırmalı bir bakışla görmelidir. Bu bakımdan bilim alanı olarak Hıristiyanlık yoluyla bir kopma üzerine kurulan dinler tarihinin gelişimi onun eskiden olduğu şeye dönmesine bağlı kalacaktır: "Sabit sınırlar içerisine hapsedilemeyen kültürlerin buluşmasından doğan yeni sembolik toplulukların oluşumunu gözlemlemek, tasvir etmek ve incelemekten ibaret olan bir kıyaslama çalışması". Antikçağ inanışlarıyla devamlılık içindeki tektanrılı dinlerin ve genel olarak kültür içindeki dinsellik kavramının anlaşılmasında önemli bir katkı olan Borgeaud'nun bu kitabı, René Girard'ın Kültürün Kökenleri başlığıyla yine "Cultura" dizisinden yayımlanacak kitabındaki görüşleriyle birlikte değerlendirildiğinde, kültürel olgular üzerine kurulu güncel tartışmalar için son derece aydınlatıcı olacaktır.
 
DinlerTarihiCrv.jpg
PHILIPPE BORGEAUD (1946)

Halen Cenevre Üniversitesi'nde dinler tarihi dersi veren Philippe Borgeaud, öncelikle bir Antikçağ dinleri tarihi uzmanıdır.Tanrı Pan üzerine yaptığı çalışma, alanının en yetkin araştırması olarak bilinmektedir. Birçok dile çevrilen bu kitap ilk kez 1979 yılında yayımlanmıştır. (Recherches sur le dieu Pan, Institut Suisse de Rome, Biblioteca Helvetica Romana XVII). Doktora tezini Cenevre ve Chicago üniversitelerinde tamamlayan Borgeaud, buralarda Mircea Eliade, Arnaldo Momigliano gibi uzmanlarla çalışmıştır. Çeşitli ortak kitaplara (Encyclopedia of Religions, Dictionnaire des Mythologies, I Greci vb.) katkıda bulunan Borgeaud, dinler tarihinin tarihi üzerine birçok makale kaleme almış, bu alan dallararası bir mercekten bakmaya çalışmıştır. Bir yandan kavram çiftleri (kutsal/dindışı; temiz/kirli; insan/hayvan) üzerine çalışırken diğer yandan da Robertson Smith'le başlayıp Durkheim'dan geçip Lévi-Strauss'a varan çizgiyi inecelemeye çalışan Borgeaud'nun önemli kitapları arasında, Antikçağ'da tanrıların anası olarak adlandırılan tanrıça (Kibele) ve kültünün etkileri üzerine olan La Mere des dieux (Tanrıların Anası, Seuil, 1997) bulunmaktadır. Philippe Borgeaud çeşitli kurumlarda dersler vermiştir: Chicago, Princeton üniversiteleri, EHESS, Fondazione San Carlo vb.


İçindekiler

Yayına Hazırlayanın Önsözü
Önsöz

Giriş
- Dünya Çapında Bir Eski Eşya Pazarı

Çok Eski Birkaç Sorun: Belirli Klasik Noktalar
- İmgelerin Çift Görünümü
- İmgenin Uygulamaları
- Kral Amasis ve Kutsallığın Keşfi
- İsa'nın Maddi Varlığı Şaraplı Ekmekte mi?
- Kuşkulu Bir Düşünce: Batıl İnancın Tanımı
- İnsanbiçimciliğe İlişkin Yunan Eleştirisi: Uzun Süreli Bir Gelenek
- İmgeden Önce, Mitten Önce: Başlangıçtaki Din

Yunanistan ile Mısır Arasında
- Tanrıların Dili ve Yazıdaki Tanrılar
- Tanrıların Adları
- Keyifliğin Sınırları

Karşılaştırmacılığın Doğuşu
- Şabat'ın Çekiciliği, ya da: Ritlere Nasıl Bir Anlam Yüklemeli?
- Alıntı, Taklit, Tartışma ve İhtilaflar
- Tabuların Kıyaslanması: Arılık, Bütünlük, Kimlik
- İlk Karşılaştırmalı Mitoloji Denemeleri
- Bir Tanrıbilim Üçgeni

Musa'ya İlişkin Yunanistan ve Roma Öyküleri
- Abderalı Hekataios: Yahudiye'ye Yerleşme
- Manethon
- Freud ile Akhenaton
- Bir Hatıranın Oluşturulması
- Musa ve Yusuf
- İskenderiye'deki Yahudi Topluluğuna Bir Bakış
- Musa ve Orpheus
- Artapanos'un "Yahudiyeliler"i
- Pompeius Trogus's Göre Musa Yusuf'un Oğludur
- Strabon: Yunanlılarla Barbarlar Arasında
- Yahudiyelilerin Tanrısı: Altın Sarısı Asma Altındaki Gökyüzü
- Sarapis ile İsis
- Mısır'dan Yahudiye'ye: Bir Sözceleme Bağlamı
- Mit ve Tarih
- Kudüs'e ilişkin Öyküler ve Tacitus'ta Kıyaslama Mekanizmaları
- Murdarlar Efsanesi

Hıristiyanlık ve Dinler Tarihi: Doğal Işık Üzerine Çeşitlemeler
- Yunanlı Musa'dan Hıristiyanların Musa'sına: Dinler Tarihinin
Kökenindeki Din Kitapları
- Kaşifler ve Kilise Babaları
- Şeytanca Taklit
- Din. Sözcük ve Anlam
- Dinle İlgisi Bulunmayan Kıyaslamacı Bir Bilimin Kökenleri

Kronolojik Tablo
Notlar
Kaynakça
İsim Dizini
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET